Aktualności

Opublikowano: 19.08.2019

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie przez kolejny rok szkolny realizować będzie program Pajacykowa Sieć Pomocowa prowadzony z ramienia Polskiej Akcji Humanitarnej. Celem współpracy jest rozwinięcie systemu docierania z pomocą do beneficjentów w zakresie dożywiania poprzez rekonesans sytuacji lokalnej, wyszukiwanie instytucji, w których dzieci ze względu na trudną sytuację rodzinną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc Ośrodków Pomocy Społecznej. Działania podejmowane w ramach Programu „Pajacykowa Sieć Pomocowa” adresowane są do dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn. Realizacja programu nie tylko pomoże w dotarciu do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych regionach Polski, ale również przyczyni się do zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego, poprawy zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków w szkołach, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz wpłynie na aktywizację lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz rozwiązywania problemu niedożywienia w regionie. W roku szkolnym 2019/2020 Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie do programu zgłosiło 3 szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach oraz Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Św. Łącznie dożywianiem zostało objętych 55 dzieci na kwotę 45 187,00zł.