Aktualności

Opublikowano: 02.01.2019

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w dniach 02.01.2019 - 31.12.2019 realizuje program profilaktyki selektywnej o nazwie własnej:

Z A N I M    B Ę D Z I E  Z A  P Ó Ź N O !

Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w ramach programu „Zanim będzie za późno!” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” stanowi część działań prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”.

Celem głównym projektu jest ograniczenie czynników ryzyka używania środków psychoaktywnych związanych ze środowiskiem rówieśniczym oraz ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych poprzez działania socjoterapeutyczne, i psychospołeczne, jak również uświadomienie młodym ludziom zagrożeń płynących z uzależnień  i wypracowanie w nich umiejętności znajdywania takich zajęć w wolnym czasie, które rozwiną ich zainteresowania i odciągną ich uwagę od wszelkiego rodzaju używek.

Działania  adresowane są  dla grupy 190 osób (po 10 osób z każdego Klubu), w wieku 13-18 lat zamieszkujących  na terenie miasta Kielce oraz województwa świętokrzyskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w ramach Narodowego Programu Zdrowia.